Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Badania na rynek to Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), wspierające projekty inwestycyjne, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R. Prace te prowadzone muszą być jednak przez przedsiębiorcę, bądź też zakupione, warunkiem koniecznym jest jednak, aby w ich wyniku nastąpiło wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych, lub znacząco ulepszonych produktów, czy też usług.

Badania na rynek to Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), wspierające projekty inwestycyjne, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R

Autor zdjęcia: Noemí Rivera

Preferowane przy tym będą usługi i produkty, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

O udzielnie wsparcia w ramach poddziałania Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2016 ubiegać mogą się:

Konkursy mają przy tym zasięg ogólnopolski, a instytucją ogłaszającą konkursy i odpowiedzialną za ocenianie wniosków o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP).

Pierwszy konkurs Badania na rynek odbył się w kwietniu 2016, a jego zakończenie przewidziano na sierpień 2016 (więcej: http://www.strategor.pl/).

Kwoty

Na inwestycje powiązane z wdrażaniem wyników prac B+R uzyskać będzie można kwotę nie wyższą niż 20 milionów złotych. Należy przy tym jednak pamiętać, iż minimalna wartość projektu nie może być niższa niż 10 milionów złotych.

Alokacja środków, która przewidziana została na najbliższy konkurs to 500 milionów złotych.